RODO

Szanowni Państwo
 
Prowadząc działalność gospodarczą działamy w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Chcielibyśmy poinformować, iż: 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe ELKABEL Szczygielski Spółka jawna, 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 112, NIP 9462156557, REGON 430991532, KRS 000012587.

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 81 748 90 72 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: info@elkabel.pl.
 
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych naszych Kontrahentów jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy.
 
3. W przypadku przekazania danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, to jest wyrażona zgoda, która może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
4. Przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy. Dane te obejmują: imię, nazwisko, adres. W zależności od zakresu umowy możemy również przetwarzać dane osobowe, takie jak: PESEL, NIP, numer rachunku bankowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy i dokonania rozliczeń finansowych wynikających z umowy.
 
5. Dodatkowo przetwarzanie danych, takich jak: numer telefonu, adres e-mailowy, służy sprawniejszemu kontaktowi i przekazywaniu informacji, związanych z zawarciem i realizacją umowy oraz poprawia jakość świadczonych przez nas usług. Podanie tych danych nie jest konieczne, jednak w znacznym stopniu ułatwia komunikację oraz usprawnia przekaz informacji pomiędzy stronami umowy.
 
6. Nasi Kontrahenci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka była udzielona, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
7. Podane przez naszych Klientów dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji umowy. Ich usunięcie następuje po upływie terminów przedawnienia roszczeń wynikających z łączącej strony umowy. Usunięcie danych kontaktowych następuje po cofnięciu zgody na przetwarzanie tych danych.
 
8. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jedynie w celu realizacji obowiązków administratora danych osobowych wynikających z zawartej z nimi umowy, podmiotom współpracującym oraz firmom świadczącym usługi informatyczne. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom upoważnionym ustawowo.

9. Dane osobowe naszych Klientów nie podlegają profilowaniu, co oznacza, że nie stanowią podstawy do przypisania w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie służą do przewidywania zachowań i preferencji naszych Klientów.